ONLINE ARABIAN HORSE AUCTION PART 1

View the entire auction collection

Online Arabian Horse Auction : terms and conditions of auction and of sale

 

1. The online auction shall be organised by the non-profit organisation ‘Prestige’ with registered office at 8972    KROMBEKE (Belgium), Coeyaardstraat 3, enterprise identification number 0501.520.781, hereinafter referred to as “Prestige”.

2. These terms and conditions of auction and of sale, hereinafter referred to as “Conditions”, shall apply to each use of Prestige’s auction website and to each auction organised by Prestige.

3. In order to participate in an auction both seller and buyer/bidder shall register in advance on the site  www.arabian-horse.auction. By signing the registration form the seller and the buyer/bidder explicitly state that they have read the Conditions, that they understand and accept these and that they have a copy of the Conditions.

4. The Conditions and, where appropriate, the purchase contract shall constitute the integral agreement between the seller and the buyer/bidder, hereinafter referred to as the “Agreement”. The Agreement shall reflect what the seller and buyer/bidder wholly and exclusively agreed upon. All other oral and/or written agreements, communications, offers, proposals or exchange of letters between the parties shall explicitly be excluded from the Agreement.

5. Prestige shall only offer an auction service and shall not at any time be a party to this Agreement, nor shall it ever commit itself in any way on behalf and/or on account of the seller or the buyer/bidder.

6. Before offering a lot for sale on an auction site the seller shall pay an entry fee of 150,00 EUR to Prestige.

7. The seller shall commit himself to submit professional photos and videos at least 8 weeks prior to the beginning of the respective auction. The description of a lot offered for sale, hereinafter referred to as the “Lot”, shall be made on the basis of the information that is provided to the best of the seller’s knowledge. Prestige itself shall have no knowledge of the Lot that is offered for sale, nor shall it have knowledge of any possible (restrictive) rights of third parties, encumbrances or attachments related to the Lot.

8. When the seller has offered the Lot for sale to Prestige the Lot may under no circumstances be sold  prior to the auction and this under penalty of a fine of 3.000,00 EUR.

9. Each Lot shall be auctioned in its present condition at the moment of the auction.

10. Each bid shall be deemed to have been made in the bidder’s own name and on his own behalf; by putting in a bid the buyer/bidder shall commit himself to the payment of the amount that was bid, hereinafter referred to as the “Allotment Amount”, unless a higher bid was made subsequently. Each bid and each payment shall only and exclusively be made in EURO.

11. Prior to each auction and per lot Prestige shall mention an indicative auction end time on its website. The closing time will automatically be extended for 5 minutes, if a higher bid was made for the respective lot within the last 5 minutes before the auction end time. As a result a new closing time shall be determined.

12. Seller and buyer/bidder know, acknowledge and accept the special circumstances and the (technical) inadequacies that can arise during an online auction and for which Prestige cannot give any guarantee  and for which it cannot be held liable and/or responsible.

13. At the end of the auction each lot shall be allocated to the highest bidder, thereinafter referred to as the “Buyer”. The Allotment Amount is to be paid immediately.

14. A request for payment of the net price shall be handed over to the Buyer by Prestige. This net price shall consist of  the Allotment Amount plus additional 5% for auction charges and, where appropriate, the applicable VAT.

15. A commission rate of 10%  on the Allotment Amount shall be owed to Prestige by the Seller.

16. Upon receipt of full payment by the Buyer, Prestige shall transfer to the seller the amount to which the seller is entitled (see above).  

17. If the seller is subject to VAT, he shall provide an invoice to the Buyer.

18. In the event that the seller repurchases the lot from the Buyer at a lower price than or at a price equal to 2.500,00 EUR, the seller shall not owe any commission rate to Prestige. In the event that the seller repurchases the lot from the Buyer at a higher price than 2.500,00 EUR, the seller shall owe to Prestige a  commission rate of 5% on the repurchase price plus another 5% on the repurchase price for auction charges.

19. The ownership of the lot shall pass to the Buyer upon receipt of his payment to Prestige.

20. The lot can only be collected by the Buyer at the Seller’s upon receipt of full payment to both the Seller and Prestige. The modalities of collecting shall be determined directly between the seller and the Buyer. Transport and delivery charges, however, shall be borne entirely by the Buyer.

21. Prestige’s liability towards seller, Buyer and bidder shall be limited to what has been set out in the Conditions and shall in any case always be limited to the value of the respective lot.

22. Prestige shall not be responsible or liable for any possible typing or printing error on its website and/or online catalogue.

23. Nor shall Prestige guarantee the correctness of the bidder’s/Buyer’s identity. Prestige shall not be responsible for determining the identity and, where appropriate, for checking the correctness of the identity. Nor shall Prestige be liable in case of  non-payment by the Buyer.

24. Any discussion and/or dispute between seller and Buyer/bidder shall be settled exclusively between them. Prestige can and shall not intervene.

25. For all legal relationships between Buyer/bidder and/or seller and/or Prestige, only Belgian law shall apply, with the explicit exclusion of the Vienna Sales Convention.

26. Any dispute arising from, connected with or resulting from the legal relationships between the Buyer/bidder and/or seller and/or Prestige shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Ieper (Belgium).  

27. The original Dutch text of these General Terms and Conditions shall prevail over any other version.

28. Any provision of these Conditions that is invalid, null and void or unenforceable due to a conflict with any mandatory legal provision or public order, shall nonetheless be allowed to have the maximum consequence allowed and shall not affect the application of the remainder of the Conditions.

 

 

 

Online Arabian Horse Auction : veiling- en verkoopvoorwaarden

1. De online veiling wordt georganiseerd door VZW Prestige met maatschappelijke zetel te 8972 KROMBEKE (België), Coeyaardstraat 3, KBO 0501.520.781, hierna “Prestige”.

2. Deze veiling- en verkoopvoorwaarden, hierna de “Voorwaarden”, zijn van toepassing bij ieder gebruik van de veilingwebsite van Prestige en bij iedere veiling die georganiseerd wordt door Prestige.

3. Om aan een veiling te kunnen deelnemen dient zowel verkoper als koper/bieder zich vooraf te registreren op www.arabian-horse.auction. Door ondertekening van het registratieformulier verklaart de verkoper en de koper/bieder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, deze te begrijpen, te aanvaarden en er een exemplaar van te bezitten.

4. De Voorwaarden maken samen met de desgevallende koopovereenkomst de integrale overeenkomst tussen verkoper en koper/bieder uit, hierna de “Overeenkomst”. De Overeenkomst geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen partijen.

5. Prestige biedt aan partijen enkel een veilingdienst aan en wordt op geen enkel ogenblik partij aan de Overeenkomst, noch verbindt zij zich op enige wijze ooit in naam en/of voor rekening van verkoper of koper/bieder.

6. Om een lot aan te bieden op een online veiling dient verkoper aan Prestige een instapkost van €150,00 te voldoen.

7. Verkoper verbindt er zich toe aan Prestige minimaal 8 weken voor aanvang van de desbetreffende veiling professionele foto’s en video’s aan te leveren. Omschrijving van een te koop aangeboden kavel, hierna de “Kavel”, gebeurt op basis van de door verkoper verstrekte informatie en derhalve op “best weten”-basis waarbij Prestige zelf geen kennis heeft van de Kavel noch van eventuele, al dan niet beperkte, rechten van derden, lasten of beslagen eraan verbonden.

8. Van op het moment de verkoper het kavel aangeboden heeft aan Prestige mag deze op geen enkele voorwaarde verkocht worden voor de veiling, op straffe van een schadevergoeding van 3000 €

9. Elk lot wordt geveild in de staat waarin het verkeert op het ogenblik van de veiling.

10. Elk bod wordt geacht te zijn gedaan in eigen naam en voor eigen rekening; de koper/bieder verbindt zich door het uitbrengen van een bod tot betaling van het geboden bedrag, hierna “Toewijzingsbedrag”, behoudens navolgend hoger bod. Elk bod en elke betaling geschiedt louter en exclusief in euro.

11. Prestige vermeldt op haar website voor elke veiling per lot een indicatieve sluitingstijd. Deze wordt automatisch met 5 mintuten verlengd indien tijdens de laatste 5 minuten voor sluitingstijd op het desbetreffende lot een hoger bod uitgebracht wordt waardoor op dat ogenblik een nieuwe sluitingstijd wordt bepaald.

12. Verkoper en koper/bieder weten, erkennen en aanvaarden de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen en waarvoor Prestige geen enkele garantie geeft of verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid opneemt.

13. Elk lot wordt bij sluitingstijd toegewezen aan de uitbrenger van het hoogste bod, hierna de “Koper”, tegen het Toewijzingsbedrag dat onmiddellijk verschuldigd is.

14. De Koper ontvangt van Prestige een betalingsuitnodiging voor de nettoprijs, die samengesteld is uit het Toewijzingsbedrag verhoogd met 5% ten titel van veilingkost en desgevallend verhoogd met de van toepassing zijnde BTW.

15. Verkoper is aan Prestige een commissievergoeding verschuldigd van 10% op het toewijzingsbedrag. 

16. Van zodra Prestige integrale betaling van de Koper heeft ontvangen, stort zij het aan de verkoper toekomend deel daarvan, zoals supra beschreven, aan deze door.

17. Indien de verkoper Btw-plichtig is, verbindt deze er zich toe aan de Koper een factuur te bezorgen.

18. Ingeval de verkoper het lot terugkoopt van de Koper tegen een terugkoopprijs lager of gelijk aan 2.500,00 euro is verkoper aan Prestige geen commissievergoeding verschuldigd. Ingeval de terugkoop door verkoper gebeurt tegen een terugkoopprijs hoger dan 2.500,00 euro is deze aan Prestige een commissievergoeding verschuldigd van 5% op de terugkoopprijs, vermeerderd met nogmaals 5% op de terugkoopprijs ten titel van veilingkost.

19. De eigendom van het lot gaat over op de Koper bij ontvangst van diens betaling aan Prestige.

20. Ophaling van het lot door Koper bij verkoper is pas mogelijk na ontvangst van integrale betaling van zowel verkoper als Prestige. De modaliteiten van ophaling worden rechtstreeks tussen verkoper en Koper bepaald doch transport- en/of leveringskosten zijn steeds volledig ten laste van Koper.

21. De aansprakelijkheid van Prestige jegens verkoper, Koper en bieder is beperkt tot hetgeen in de Voorwaarden is geregeld en is sowieso altijd beperkt tot de waarde van het desbetreffende lot.

22. Prestige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele druk- of tikfouten op haar website en/of online-catalogus.

23. Prestige garandeert evenmin de correctheid van de identiteit van de bieder/Koper. Zij is niet verantwoordelijk voor het achterhalen van de in voorkomend geval correcte identiteit noch voor eventuele wanbetaling van de Koper.

24. Elke discussie en/of geschil tussen verkoper en Koper/bieder dient exclusief tussen hen geregeld te worden. Prestige kan en mag hierin niet tussenkomen.

25. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koper/bieder en/of verkoper en/of Prestige is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

26. Voor alle geschillen die ontstaan, verband houden met of voortvloeien uit de rechtsbetrekkingen tussen Koper/bieder en/of verkoper en/of Prestige zijn uitsluitend de rechtbanken van Ieper, België bevoegd.

27. De Nederlandstalige versie van onderhavige voorwaarden prevaleert op alle andere versies, van wiens hand ook.

28. Iedere bepaling van de Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en laat de toepassing van het overige deel van de Voorwaarden ongemoeid.

 


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.