disclaimer

PRIVACYBELEID EN DISCLAIMER

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de website www.arabian-horse.auction

(hierna “Website” genoemd). Door het gebruik van deze Website gaan de gebruikers ermee akkoord

om de gebruiksvoorwaarden te accepteren en na te leven. Er kan contact opgenomen worden via de

Website (zie onder “Contact”) of door een email te sturen naar info@arabian-horse.auction.

1 Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is alle informatie op deze Website (inclusief foto’s, logo’s, layout,

audiovisuele inhoud, tekst, animatie en grafische vormgeving) en elk element daarvan (met inbegrip

van de broncodes en de software) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inhoud”) het exclusieve en

intellectuele eigendom van de Arabian Horse Auction. Voor elk gebruik (met inbegrip van wijzigingen,

reproducties, verkoop, huur en openbare communicatie) van de Inhoud is de voorafgaande

schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Arabian Horse Auction vereist. Bij bepaalde Inhoud

kan het gaan om beschermde handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of anderzijds

geregistreerde ontwerpen. Deze Inhoud kan ook niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijk

schriftelijke toestemming van de Arabian Horse Auction. Het gebruik van deze Website, het mogelijk

kopiëren van bepaalde Inhoud of enig andere reden kan derhalve niet beschouwd worden als een

impliciete overdracht of licentie met betrekking tot de Inhoud.

2 Persoonlijke gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om de privacy van de gebruikers beter te beschermen, verstrekken

we deze kennisgeving over ons gegevensbeleid en over de opties die u hebt omtrent de manier waarop

gebruikersinformatie door ons wordt verzameld en gebruikt. De Arabian Horse Auction kan uw

persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven zonder dat u hiervan op de hoogte bent of

hiervoor toestemming hebt gegeven voor zover dit op grond van het toepasselijke recht of de

wettelijke vereisten is toegestaan of vereist is. Behalve indien toegestaan of vereist op grond van het

toepasselijke recht of de wettelijke vereisten, streeft de Arabian Horse Auction ernaar om persoonlijke

gegevens enkel te bewaren zolang de Arabian Horse Auction meent dat die nodig zijn voor de

verwezenlijking van het doel waarvoor deze gegevens werden verzameld (o.a. om te voldoen aan

wettelijke en boekhoudkundige vereisten of verplichtingen of andere rapportageverplichtingen).

Indien het vernietigen of wissen van persoonlijke gegevens niet wettelijk verplicht is, kunnen we deze

anoniem maken, zodat deze niet kunnen geassocieerd worden met of getraceerd worden naar de

persoon in kwestie zelf.

3 Cookies

Om de online ervaring van de gebruikers te verbeteren, gebruiken wij “cookies”. Cookies zijn

tekstbestanden, die wij plaatsen in de browser van uw computer om uw voorkeuren te bewaren.

Cookies zelf geven ons niet uw emailadres of enige andere persoonlijk identificeerbare informatie,

tenzij u ervoor kiest om deze informatie te verstrekken door zich bijvoorbeeld te registreren op één

van onze sites. Als u er echter voor kiest om op de site persoonlijk identificeerbare informatie te geven,

kan die informatie gekoppeld worden aan de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen.

We gebruiken cookies om internetgebruik beter te begrijpen en ter verbetering van onze inhoud,

aanbiedingen en reclameboodschappen. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw ervaring

op onze website te personaliseren (bijvoorbeeld door uw naam te herkennen indien u onze site

opnieuw bezoekt), om uw wachtwoord op te slaan in de met wachtwoord beschermde zones en om u

in de mogelijkheid te stellen winkelwagentjes te gebruiken op onze sites. Wij kunnen ook cookies

gebruiken om u onze producten, programma’s of diensten aan te bieden. Als deel van een

overeenkomst met onze business partners (waaronder diegenen die de advertenties presenteren die

u op onze site kunt zien) kunnen we evenzo toegang geven tot cookies die door anderen geplaatst

worden waardoor anderen toegang kunnen krijgen tot cookies die door ons werden geplaatst.

We kunnen ook kleine deeltjes van een code gebruiken, die we “web beacons” of “clear gifs” noemen

om op die manier op anonieme wijze informatie en advertentiestatistieken te verzamelen, zoals

bijvoorbeeld het aantal bezoeken van een site, promotiebezoeken en reacties op reclames. Deze “web

beacons” kunnen gebruikt worden om cookies te plaatsen en dit overeenkomstig ons cookiebeleid.

4 Toegestaan gebruik van de Website

De Website is speciaal ontworpen voor uw persoonlijk gebruik. De Website mag niet (noch gedeeltelijk,

noch geheel) gedownload, afgeprint, opgeslagen en/of gereproduceerd worden op welke manier dan

ook.

5 Niet-toegestaan gebruik van de Website

U verbindt zich er onder andere toe om: (1) deze Website of de informatie op deze Website niet op

onrechtmatige of onwettige wijze te gebruiken; (2) deze Website niet te gebruiken op een manier dat

die beschadigd, gewijzigd, verstoord of minder efficiënt gemaakt wordt; (3) deze Website niet te

gebruiken op een manier dat de rechten van een individu, een natuurlijk persoon of een vereniging

worden geschonden, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – het recht op privacy en het recht op

intellectueel eigendom. De Arabian Horse Auction heeft het recht om op eigen initiatief en zonder

voorafgaandelijke kennisgeving de nodige maatregelen te treffen indien u één van deze

gebruiksvoorwaarden schendt of indien de Arabian Horse Auction vermoedt dat de integriteit van haar

Website en de normale werking van die Website in gevaar is.

1) Informatie op de Website

De Website is beschikbaar voor u in de staat waarin die zich bevindt. De Inhoud die op of via deze

Website wordt aangeboden, kan fouten bevatten. De Arabian Horse Auction kan geen garantie geven

omtrent de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze Inhoud en behoudt zich

het recht voor om deze Inhoud te allen tijde te wijzigen. De Arabian Horse Auction is niet aansprakelijk

voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade door het gebruik van deze Website en/of

eender welke website die leidt naar hen. Voorts is de Arabian Horse Auction niet aansprakelijk voor

mogelijke virussen of spyware ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website. De Arabian

Horse Auction zal elke aansprakelijkheid van de hand wijzen omtrent schade die wordt veroorzaakt

door dergelijke virussen of spyware.

2) Links naar websites van derde partijen

Onze Website kan links bevatten naar andere websites die onderworpen kunnen zijn aan minder

strenge privacy normen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de privacy praktijken, voor

het beleid of de acties van derde partijen die deze websites gebruiken. De Arabian Horse Auction is

niet aansprakelijk voor de manier waarop deze derde partijen uw persoonlijke gegevens verzamelen,

gebruiken of openbaar maken. Gebruikers moeten het privacybeleid van deze websites doornemen

vóór ze hen hun persoonlijke gegevens geven.

De Arabian Horse Auction controleert de inhoud of andere kenmerken van de websites of webpagina’s

van deze derde partijen niet en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken

van deze websites of webpagina’s. Het feit dat Arabian Horse Auction links plaatst, betekent niet dat

de inhoud van deze website of webpagina’s werd goedgekeurd. De Arabian Horse Auction is geen partij

of is niet aansprakelijk voor een transactie die u doet met een derde partij, zelfs als u zich bewust bent

van die derde partij of als u doorgestuurd wordt naar de website van de derde partij via onze Website.

Gebruikers zijn het er ook over eens dat de Arabian Horse Auction niet verantwoordelijk is voor de

beschikbaarheid van dergelijke externe sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud, diensten,

producten of ander materiaal op of beschikbaar via deze websites. De houders van rechten van deze

webpagina’s van derde partijen kunnen een correctieverzoek of een bezwaarschrift per email sturen

naar de Arabian Horse Auction via info@arabian-horse.auction.

3) Beschikbaarheid van de Website

De Arabian Horse Auction zal de Website naar zijn beste vermogen onderhouden en streeft ernaar om

die beschikbaar te stellen. De Arabian Horse Auction heeft echter het recht om de Website geheel of

gedeeltelijk te wijzigen en om deze tijdelijk onbeschikbaar te stellen zonder voorafgaandelijke

kennisgeving. Derhalve kan de Arabian Horse Auction niet aansprakelijk gesteld worden voor

wijzigingen of onbeschikbaarheid van zijn Website.

6 Links naar onze Website en ons engagement inzake veiligheid

Het plaatsen van hyperlinks naar de Website is enkel toegestaan indien deze hyperlinks leiden naar

de homepage van de site. Alternatieve koppelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaandelijke

schriftelijke toestemming van de Arabian Horse Auction. Het gebruik van deze Website op sites van

derde partijen of op delen van websites van derde partijen (zoals bijvoorbeeld via in-line linking,

framing of op welke andere wijze ook) is tevens verboden. De Arabian Horse Auction streeft ernaar

om fysieke, technische en procedurele voorzorgsmaatregelen te handhaven die aangewezen zijn bij

gevoelige persoonlijke gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om de persoonlijke

gegevens van de gebruiker te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofd

kopiëren, gebruik, wijziging of verspreiding. Jammer genoeg kan de veiligheid van

gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Hoewel deze Website ernaar

streeft om de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te beschermen, kunnen wij de veiligheid niet

garanderen van de gegevens die u naar ons doorstuurt en dus doen gebruikers dit op eigen risico.

Eens de Website gegevens heeft ontvangen, doen wij in zakelijk opzicht redelijke inspanningen om

die gegevens veilig bij ons op te slaan.

7 Wachtwoorden en beveiligde zones van de Website

Gebruikers zullen een wachtwoord nodig hebben om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van

de Website. De toegang tot deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Als u een wachtwoord

gekregen heeft, moet dit vertrouwelijk en geheim worden gehouden. Gebruikers moeten Arabian

Horse Auction onmiddellijk op de hoogte brengen, indien één van de wachtwoorden

gecompromitteerd is of indien u dit wachtwoord hebt ontvangen van iemand anders dan Arabian

Horse Auction. Elk gebruik van onze diensten na geldige authenticatie wordt geacht te zijn

uitgevoerd door u. Indien de Arabian Horse Auction redenen heeft om aan te nemen dat de Website

wordt blootgesteld aan een veiligheidsrisico, kan de Arabian Horse Auction uw wachtwoord wijzigen

(zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen).

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie